english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด ประวัติ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด

      บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษัทอยู่ที่ 2.06 พันล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัทรับประกันภัยต่ออื่นในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

 

      บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจรับประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ในการนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้วบริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

2521

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต้น 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านวินาศภัยและประกันชีวิต

2522

เปิดดำเนินการรับประกันภัยต่ออย่างเป็นทางการ

2527

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท

2529

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท

2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท

2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 271 ล้านบาท

2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 561 ล้านบาท

2539

เข้าร่วมกับ SCOR Vie เพื่อส่งเสริมการรับประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิต

2540

เข้าร่วมกับ Munich Re เพื่อให้บริการกับลูกค้าด้านการประกันวินาศภัยที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูง

2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 841 ล้านบาท

2543

เปิด บจ.ไทยรีประกันชีวิต เพื่อแยกธุรกิจการประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตกับวินาศภัยออกจากกันอย่างเป็นทางการ

2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.19 พันล้านบาท

2545

ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor's (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ ของการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดี

2546

ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor's (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2003 จากสำนักงาน ก. ล. ต. ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน

2547

ได้รับการคัดเลือกจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้รับรางวัลในฐานะเป็น บริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยประจำปี 2546

ได้รับรางวัล SET Awards 2004 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P's เป็นระดับ BBB+ จากเดิม BBB แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

2548

ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการยืนยันอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P's ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีเด่นใน Quartile ที่ 1 ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด Board of the Year Awards 2004/2005

2549

ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินระดับ “ ดีมาก ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive)

2550

ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 (Annual General Meeting) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive) เป็นระดับ A- แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2006-2007” ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคธุรกิจจัดขึ้น

2551

ได้รับการประกาศรายชื่อยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 (Annual General Meeting) สูงกว่า 100 คะแนน

ได้รับคะแนนการประเมิน 89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2551 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สำนักงานใหญ่
     
ThaiRe Life Assurance
  บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด
ที่อยู่ :
  223/1 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร :
  0-2256-6822
แฟกซ์ :
  0-2256-6565
อีเมล์ :
  mailbox@thaire.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.thaire.co.th
 
   


 
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker