english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ประวัติความเป็นมา บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

      บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด มีรากฐานการให้บริการด้านการประกันวินาศภัย มากว่า 50 ปี ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงิน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ตลอดจนการให้บริการของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า และรองรับสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในสภาวะปัจจุบัน เพื่อก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในการให้บริการด้านการประกันวินาศภัย ให้สม กับปณิธานของบริษัทว่า "มุ่งมั่นในบริการ สร้างผลงานเพื่อสังคม"
 
      กิจการของบริษัท ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2496 โดยการนำของ   พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร (ยศในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทประกันภัยนาม บริษัทร.ส.พ. ประกันภัยจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 3ล้านบาทมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 301ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ โดยให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์เพียงประเภทเดียว

      ผลจากการมุ่งมั่นในการดำเนินงานและการพัฒนาการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ประกอบกับความสามารถของผู้บริหารในปี 2497 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในขณะนั้น  ประกาศรับไว้ในความอุปการะของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

      ผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา ใน ปี พ.ศ.2499 บริษัท ได้ย้ายสำนักงานมา ณ อาคาร เลขที่ 33 อาคาร 7 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และได้ขยายที่ทำการจาก 1 คูหา มาเป็น 2 คูหา ในปี 2506 และ 4 คูหาในปี 2520

      ตลอดเวลาในการให้บริการด้านการประกันภัย บริษัท ได้เพิ่มศักยภาพและขยายการรับประกันภัยไปสู่การประกันวินาศภัยด้านอื่นๆ ให้ครบวงจรเมื่อปี 2514ตามพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัยปี 2510 ด้วยการสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหาแนวทางการประสานความร่วมมือทางธุรกิจของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การให้บริการที่มีความเป็นระบบสากล มากยิ่งขึ้น

      คณะผู้บริหารของบริษัท ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างรอบคอบและมองการณ์ไกล โดยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ตลอดจนการมุ่งหาผู้ร่วมทุนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและขยายฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มคุณภาพการให้บริการที่เป็นหนึ่งเพื่อความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวความคิดเดียวกับ บริษัทฯ ที่สามารถประสานเจตนารมณ์ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ร่วมทุนที่เหมาะสม

      วันที่ 1 สิงหาคม 2538 การร่วมลงทุนของธนาคารกรุงไทย จำกัด( มหาชน ) ในสัดส่วน 40% ของ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และบริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด จึงได้เกิดขึ้น และได้มีการเปลี่ยน ชื่อบริษัทเป็น บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

      ด้วยความรู้ความชำนาญผสมผสานกับความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท ย่อมเป็นหลักประกัน ในการสร้างสรรค์การบริการด้านการประกันวินาศภัยที่ดีแก่สังคมไทย และขณะนี้เรามั่นใจว่า เราเป็นหนึ่งในบริษัท ประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย


  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ :
  208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร :
  0-2651-5500, 0-2302-0111
แฟกซ์ :
  0-2651-5511
อีเมล์ :
  admin@kpi.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.kpi.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker