english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เทเวศประกันภัย บรรษัทภิบาล

       บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เทเวศประกันภัย เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงศักยภาพในการให้บริการ ประกันวินาศภัยที่ครบทุกประเภท หรือการเติบโตทางธุรกิจที่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ด้วยการาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบใด้ เทเวศประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูง ทั้งจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกกลุ่มเสมอมา

       ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน อุดมการณ์ที่ยึดมั่น และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในความพร้อมด้านคุณภาพบริกการ ภายใต้การบริหาร จัดการที่ดี วันนี้ เทเวศประกันภัย จึงเป็น " บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก" อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่คุณเชื่อมั่นภายใต้ จรรยาบรรที่คุณไว้วางใจ

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตาม หลักการบรรษัทภิบาล

       คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อ การบริหารงานของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบการกำกับดูแล เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น กอปรกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพที่หลากหลาย การประสานประสบการณ์ตามกระบวนการกลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษัทที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจำวัน

       คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก


  สำนักงานใหญ่
       
Deves Insurance PCL.
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
  97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :
  0-2670-4444
แฟกซ์ :
  0-2629-1080
อีเมล์ :
  dvsins@deves.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.deves.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker