english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)


 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประวัติความเป็นมา บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) BUI

      บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด" ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อทำการรับประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรก ที่ดำเนินการด้านการประกันวินาศภัย

 

      บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ

      พ.ศ. 2501 บริษัทฯ มีพนักงานเพียง 10 คน และออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาจีน โดยใช้วิธีการเขียน ถ้าลูกค้าต้องการกรมธรรม์เป็นภาษาไทยจะใช้การพิมพ์ดีด เงื่อนไขของกรมธรรม์ในยุคนั้น มีด้วยกัน 3 ภาษา เงื่อนไขสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขโดยย่อเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

       พ.ศ. 2505 ธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการในขณะนั้น ริเริ่มที่จะขยายตลาดไปยังหน่วยราชการ จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อสร้างภาพพจน์บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทคนไทยบริษัทหนึ่ง คุณเชวง เคียงศิริ ประธานกรรมการในขณะนั้นได้เสนอชื่อ "บางกอกสหประกันภัย" ซึ่งที่ประชุมได้เลือกชื่อดังกล่าว และ สัญลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่อันได้แก่ภาพ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย" อันหมายถึงจุดศูนย์รวมหรือจุดเริ่มต้นของกรุงเทพฯในยุคสมัยนั้น

       พ.ศ. 2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภายในอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง มีการพัฒนาการบริหารงานให้เป็นแบบ Professional หรือที่เรียกว่า "นักประกันภัยมืออาชีพ" บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นนักประกันภัยที่ดี ยึดหลักวิชาการประกันภัยในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

       พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป หุ้นละ 60 บาท

       พ.ศ. 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปหุ้นละ 60 บาท

       พ.ศ. 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท

       พ.ศ. 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท

       พ.ศ. 2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท

       พ.ศ. 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

       พ.ศ. 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท


  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
  175-177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร :
  0-2233-6920 - 9, 0-2238-4111
แฟกซ์ :
  0-2237-1856, 0-2236-7861
อีเมล์ :
  underwrite@bui.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.bui.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker